fbpx
Τηλεματική – Λογισμικό Κεντήματος

Περιγραφή του έργου In Compose for M&L Cluster

Περίληψη

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) για έξυπνες λύσεις Κινητικότητας και Logistics, αποτελεί την 1η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων φορέων στον παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας στους τομείς των Μεταφορών και των logistics.

Τι είναι το M&L Cluster

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας (ΣΣΚ) για έξυπνες λύσεις Κινητικότητας και Logistics, αποτελεί την 1η προσπάθεια συνεργασίας διαφορετικών τύπων εμπλεκόμενων φορέων στον παραγωγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας στους τομείς των Μεταφορών και των logistics. Η έμφαση του ΣΣΚ είναι στην αστική κινητικότητα και την διανομή εμπορευμάτων «τελικού μιλίου» εντός πόλεων καθότι αποτελεί τον περισσότερο ραγδαία και καινοτομικά αναπτυσσόμενο επιμέρους τομέα μεταφορών, λόγω των πιεστικών προκλήσεων των πόλεων για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή. Σκοπός του ΣΣΚ είναι η ανάπτυξη σε συνεργατικά σχήματα προϊόντων και υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται αφενός στους στόχους του ΣΣΚ για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics και αφετέρου στον τριπλό ευρωπαϊκό στόχο ανάπτυξης ασφαλών, βιώσιμων και ενοποιημένων μεταφορών. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία Αξίας και αντιστοίχως θετικού αντικτύπου (impact) σε τρεις κατευθύνσεις: επιχειρήσεις, κοινωνία και κλάδος συνολικά.

 • Στάδια του έργου

Στάδιο 1: Smart Mobility & Logistics Solutions Cluster

Mobilog

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) κατά την 1η  Πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Φορέας Αρωγός», ως Φορέας Αρωγός υπέβαλε επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο παρουσίασε τον κλάδο/τομέα δραστηριοποίησης του ΣΣΚ, της καινοτόμου διαδικασίας και τους αναπτυξιακούς στόχους του.

Στάδιο 2: Initiative for collaborative development and exploitation of innovative products and services for mobility and logistics

In Compose for M&L Cluster

Κατά τη 2η  Πρόσκληση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ: Επιχειρήσεις», το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), ως Φορέας Αρωγός, και οι 20 ανεξάρτητες συμμετέχουσες επιχειρήσεις-μέλη υπέβαλαν το επιχειρηματικό σχέδιο με τίτλο «Πρωτοβουλία συνεργατικής ανάπτυξης και αξιοποίησης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών κινητικότητας και logistics».

 • Αντικείμενο και Στόχοι του Έργου

Στόχος του έργου αποτέλεσε η υποστήριξη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για να πρωτοπορήσουν στην αυξανόμενη αγορά της έξυπνης, πράσινης κινητικότητας και των ψηφιακών logistics και να αναπτυχθούν δυναμικά σε επιμέρους καινοτομικούς τομείς του κλάδου, μέσω του συνεργατικού σχεδιασμού, δημιουργίας, αξιολόγησης και αξιοποίησης νέων Λύσεων (Προϊόντων και Υπηρεσιών) στον Τομέα της Κινητικότητας και των Logistics. Επιπλέον το έργο στόχευσε στην υποστήριξη της καινοτομίας στον Τομέα σε τρία επίπεδα: α) αύξηση των χρηστών των καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών (innovation adoption by the market), β) μεγιστοποίηση της ικανότητας των συμμετεχουσών εταιριών στην συνεχή εξέλιξη των προϊόντων που θα αναπτύξουν αλλά και δημιουργία νεών προϊόντων (innovation gearing) και μετά την λήξη του έργου, και γ) αναπαραγωγή του καινοτομικού αποτελέσματος (innovation multiplying) μέσω διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου από άλλες τρίτες εταιρίες.

 • Τα 10 Καινοτόμα Προϊόντα του έργου

Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκαν 10 καινοτόμα έργα στους τομείς των Μεταφορών και των Logistics.

 1. Ευφυής Διασυνδεδεμένη διασταύρωση του μέλλοντος/ (Intelligent Future Intersection
 2. Προσαρμοστικός σηματοδοτούμενος κόμβος με χρήση τεχνητής νοημοσύνης»
 3. Σύστημα προγνωστικής συντήρησης στόλων
 4. Σύστημα διαχείρισης στάθμευσης επόμενης γενιάς
 5. One stop shop υπηρεσιών κινητικότητας
 6. Ψηφιακό δίδυμο & εργαλείο ανάλυσης και αποτίμησης δικτύων φόρτισης και ενεργειακής απόδοσης ηλεκτρικών στόλων
 7. Ανάπτυξη και εφαρμογή ευφυών εναλλακτικών μέσων (drones, cargo bikes και μοτοποδηλάτων) στην φυσική διανομή
 8. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διασύνδεση οικοσυστήματος logistics
 9. Κόμβος ανάλυσης δεδομένων ψηφιακών εφοδιαστικών αλυσίδων (neutral Intelligent Logistics data hub
 10. Market place παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στα logistics 
 • Επιχειρήσεις-μέλη του έργου In Compose for M&L Cluster

Στο παρόν έργο συμμετέχουν 20 επιχειρήσεις ως εταίροι του έργου οι οποίοι ανέπτυξαν σε συνεργατικά σχήματα τα 10 καινοτόμα προϊόντα. Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που εισάγουν ρηξικέλευθες καινοτομίες στον τομέα, πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, «φυσικών» υπηρεσιών κινητικότητας και μεταφορών, καθώς και πάροχοι υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον συμμετέχουν 2 φορείς από την έρευνα (Χαροκόπειο, EKETA/ΙΜΕΤ) ως υπεργολάβοι και 2 φορείς-δίκτυα επιχειρήσεων (ΙLΜΕ, ΕΕLΒΕ). Συντονιστής του έργου αποτέλεσε η BRAINBOX A.E.

Ειδικότερα οι 20 εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο με αλφαβητική σειρά είναι:

 1. ACS
 2. ATLANTIS ENGINEERING
 3. BRAINBOX
 4. CARGO 360
 5. DEEPTRAFFIC
 6. DOTSOFT
 7. EMISIA
 8. EXOTHERMIA
 9. EXPLICIT.AI
 10. LINK TECHNOLOGIES
 11. OTO PARKING
 12. PLANNING
 13. PROBOTEK
 14. SMART GRID/ SOLVUS
 15. TELENAVIS
 16. TRAFFIC TECHNIQUE
 17. TREDIT
 18. VIANOX
 19. WAVENET
 20. WINGS ICT SOLUTIONS

Το έργο “Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για έξυπνες λύσεις κινητικότητας και logistics” υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ ” και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0351705).

Ο προϋπολογισμός της Wavenet στο παρόν έργο ανέρχεται σε 60.875,00€ ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 2.456.394,50€.